داوری مجلات و کنفرانس ها

   • Corrosion Science (Elsevier)
   • Cement and Concrete Composites (Elsevier)
   • Materials & Design (Elsevier)
   • Neural Computing and Applications (Speinger)
   • Steel & Composite structures (Techno Press)
   • Construction and Building Materials (Elsevier)
   • Ceramics International (Elsevier)
   • Surface and Coatings Technology (Elsevier)
   • Materials Characterization (Elsevier)
   • Vacuum (Elsevier)
   • Transactions of Nonferrous Metals Society of China (Elsevier)
   • Journal of Materials Engineering and Performance (Speinger)
   • Journal of Zhejiang University SCIENCE A (Speinger)
   • Journal of Iron and Steel Research International (Speinger)
   • Materials Research (Scielo.br)
   • Ingeniería E Investigación (SciELO Colombia)
   • The Open Construction and Building Technology Journal (benthamopen)
   • Journal of Applied Mathematics and Physics (Scrip)
   • Heliyon (Elsevier)
   • African Journal of Science, Technology, Innovation and Development (Taylor & Francis)
   • Indian Chemical Engineer (Taylor & Francis)
   • Archives of Foundry Engineering (Politechnika Śląska)

 

مجله علمی پژوهشی فرایندهای نوین درمهندسی مواد

مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک

کنفرانس بین المللی آلومینیوم