گالری تصاویر

ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ۱۳۹۷‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌پنجمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ۱۳۹۶

جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ۱۳۹۶

شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی‌‌‌‌‌

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

پژوهشگران برتر شهرستان ساوه

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه