تحصیلات

دکتری مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۹۲

کارشناسی‌ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲

کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۷۹