طرح‌های پژوهشی

- امکان سنجی سنتز کربن نانولوله چند دیواره بر روی گل قرمز بدون استفاده از کاتالیست، همکار طرح پژوهشی، ۱۳۹۳، واحد ساوه

- بهره گیری از خاصیت فلز مادر در ریزدانگی ساختار ریخته گری، نظارت بر طرح پژوهشی، ۱۳۹۵، واحد علوم و تحقیقات تهران