سوابق حرفه ای

- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (۱۳۸۵- تاکنون) (دانشیار پایه ۹)

- عضو کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی رشته متالورژی، وزارت آموزش و پرورش (۱۳۸۵- تاکنون)

- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه (۹۵- ۱۳۹۴)

- مدیر گروه مهندسی جوش دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پژوهش جوش (۹۴- ۱۳۹۳)

- مشاور مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و عضو کمیته تدوین استاندارد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (۹۳-۱۳۹۲)

- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (۹۲- ۱۳۹۱)

- کارشناس تحقیقات آزمایشگا ه تضمین کیفیت شرکت نورد و لوله صفا، ساوه (۸۴-۱۳۸۳)

- کارشناس بازرسی فنی، شرکت نفت و گاز پارس، تهران (۸۶-۱۳۸۵)