مقالات در نشریات

‌‌‌‌‌

 1. Shiran, M.K.G., Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Dehnavi, A.S., Bakhtiari, H., Multilayer Cu/Al/Cu explosive welded joints: Characterizing heat treatment effect on the interface microstructure and mechanical properties, Journal of Manufacturing Processes, 35, 2018, 657-663, DOI 10.1016/j.jmapro.2018.09.014

 

 1. Shiran, M.K.G., Khoshakhlagh, A., Khalaj, G. , Bakhtiari, H., Banihashemi, A.R., Effect of postweld heat treatment on interface microstructure and metallurgical properties of explosively welded bronze—carbon steel, Journal of Central South University, 25, 2018, 1849-1861, DOI 10.1007/s11771-018-3874-9

 

 1. Kiahosseini, S.R., Mohammadi Baygi, S.J., Khalaj, G. , Khoshakhlagh, A., Samadipour, R., A Study on Structural, Corrosion, and Sensitization Behavior of Ultrafine and Coarse Grain 316 Stainless Steel Processed by Multiaxial Forging and Heat Treatment, Journal of Materials Engineering and Performance, 27, 2018, 271-281, DOI 10.1007/s11665-017-3095-7

 

 1. Shiran, M.K.G., Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Jandaghi, M., Bakhtiari, H., Shirazi, M., Effects of heat treatment on the intermetallic compounds and mechanical properties of the stainless steel 321–aluminum 1230 explosive-welding interface, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 24, 2017, 1267–1277, DOI 10.1007/s12613-017-1519-x

 

 1. Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Khalaj, G. , Constrained groove pressing and subsequent annealing of Al-Mn-Si alloy: Microstructure evolutions, crystallographic transformations, mechanical properties, electrical conductivity and corrosion resistance, Materials and Design, 124, 2017, 34-46, DOI 10.1016/j.matdes.2017.03.053

 

 1. Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Gholami, A., Microalloyed steel welds by HF-ERW technique: Novel PWHT cycles, microstructure evolution and mechanical properties enhancement, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 152, 2017, 15-26, DOI 10.1016/j.ijpvp.2017.04.003

 

 1. Shiran, M.R.K.G., Bakhtiari, H., Mousavi, S.A.-A.A., Khalaj, G. , Mirhashemi, S.M., Effect of stand-off distance on the mechanical and metallurgical properties of explosively bonded 321 austenitic stainless steel - 1230 aluminum alloy tubes, Materials Research, 20, 2017, 291-302, DOI 10.1590/1980-5373-MR-2016-0516

 

 1. Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Mohammadi Baygi, S.J., Khalaj, G. , Microanalysis of crystallographic characteristics and structural transformations in SPDed Al-Mn-Si alloy by dual-straining, Journal of Alloys and Compounds, 696, 2017, 1189-1198, DOI 10.1016/j.jallcom.2016.12.086

 

 1. Mesgari Abbasi, S., Rashidi, A., Ghorbani, A., Khalaj, G. , Synthesis, processing, characterization, and applications of red mud/carbon nanotube composites, Ceramics International, 42, 2016, 16738-16743, DOI 10.1016/j.ceramint.2016.07.146

 

 1. Abbasi, S.M., Ahmadi, H., Khalaj, G. , Ghasemi, B., Microstructure and mechanical properties of a metakaolinite-based geopolymer nanocomposite reinforced with carbon nanotubes, Ceramics International, 42, 2016, 15171-15176, DOI 10.1016/j.ceramint.2016.06.080

 

 1. Khalaj, G. , Khalaj, M.-J., Investigating the corrosion of the Heat-Affected Zones (HAZs) of API-X70 pipeline steels in aerated carbonate solution by electrochemical methods, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 145, 2016, 1-12, DOI 10.1016/j.ijpvp.2016.06.001

 

 1. Jandaghi, M.R., Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Khalaj, M.-J., Heidarzadeh, A., Study on the post-rolling direction of severely plastic deformed Aluminum-Manganese-Silicon alloy, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 2016, 876-887, DOI 10.1016/j.acme.2016.06.005

 

 1. Pouraliakbar, H., Firooz, S., Jandaghi, M.R., Khalaj, G. , Nazari, A., Predicting the ultimate grain size of aluminum sheets undergone constrained groove pressing, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 86, 2016, 1639-1658, DOI 10.1007/s00170-015-8212-x

 

 1. Khalaj, M.-J., Ahmadi, H., Lesankhosh, R., Khalaj, G. , Study of physical and mechanical properties of polypropylene nanocomposites for food packaging application: Nano-clay modified with iron nanoparticles, Trends in Food Science and Technology, 51, 2016, 41-48, DOI 10.1016/j.tifs.2016.03.007

 

 1. Jandaghi, M.R., Pouraliakbar, H., Shiran, M.K.G., Khalaj, G. , Shirazi, M., On the effect of non-isothermal annealing and multi-directional forging on the microstructural evolutions and correlated mechanical and electrical characteristics of hot-deformed Al-Mg alloy, Materials Science and Engineering A, 657, 2016, 431-440, DOI 10.1016/j.msea.2016.01.056

 

 1. Pouraliakbar, H., Pakbaz, M., Firooz, S., Jandaghi, M.R., Khalaj, G. , Study on the dynamic and static softening phenomena in Al-6Mg alloy during two-stage deformation through interrupted hot compression test, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 77, 2016, 50-53, DOI 10.1016/j.measurement.2015.08.033

 

 1. Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Arab, N., Nazerfakhari, M., Correlation of passivation current density and potential by using chemical composition and corrosion cell characteristics in HSLA steels, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 75, 2015, 5-11, DOI 10.1016/j.measurement.2015.07.048

 

 1. Etaat, M., Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Ghambari, M., Adhesion strength measurement of nickel layer on the iron-based P/M parts influenced by different surface pre-treatment operations, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 66, 2015, 204-211, DOI 10.1016/j.measurement.2015.02.006

 

 1. Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Jandaghi, M.R., Khalaj, M.J., Study on the correlation of toughness with chemical composition and tensile test results in microalloyed API pipeline steels, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 51, 2015, 173-178, DOI 10.2298/JMMB140525025P

 

 1. Pouraliakbar, H., Khalaj, M.-J., Nazerfakhari, M., Khalaj, G. , Artificial Neural Networks for Hardness Prediction of HAZ with Chemical Composition and Tensile Test of X70 Pipeline Steels, Journal of Iron and Steel Research International, 22, 2015, 446-450, DOI 10.1016/S1006-706X(15)30025-X

 

 1. Narimani, N., Zarei, B., Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Predictions of corrosion current density and potential by using chemical composition and corrosion cell characteristics in microalloyed pipeline steels, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 62, 2015, 97-107, DOI 10.1016/j.measurement.2014.11.011

 

 1. Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Gomidželović, L., Khalaj, M.-J., Nazerfakhari, M., Duplex ceramic coating produced by low temperature thermo-reactive deposition and diffusion on the cold work tool steel substrate: Thermodynamics, kinetics and modeling, Ceramics International, 41, 2015, 9350-9360, DOI 10.1016/j.ceramint.2015.03.306

 

 1. Pouraliakbar, H., Firooz, S., Jandaghi, M.R., Khalaj, G. , Amirafshar, A., Combined effect of heat treatment and rolling on pre-strained and SPDed aluminum sheet, Materials Science and Engineering A, 612, 2014, 371-379, DOI 10.1016/j.msea.2014.06.044
 2. Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Computer-aided modeling for predicting layer thickness of a duplex treated ceramic coating on tool steels, Ceramics International, 40, 2014, 5515-5522, DOI 10.1016/j.ceramint.2013.10.141

 

 1. Khalaj, G. , Yoozbashizadeh, H., Khodabandeh, A., Tamizifar, M., Austenite grain growth modelling in weld heat affected zone of Nb/Ti microalloyed linepipe steel, Materials Science and Technology (United Kingdom), 30, 2014, 424-433, DOI10.1179/1743284713Y.0000000364

 

 1. Khalaj, G. , Khalaj, M.-J., Application of ANFIS for modeling of layer thickness of chromium carbonitride coating, Neural Computing and Applications, 24, 2014, 685-694, DOI 10.1007/s00521-012-1290-x

 

 1. Khalaj, G. , Nazari, A., Yoozbashizadeh, H., Khodabandeh, A., Jahazi, M., ANN model to predict the effects of composition and heat treatment parameters on transformation start temperature of microalloyed steels, Neural Computing and Applications, 24, 2014, 301-308, DOI 10.1007/s00521-012-1233-6

 

 1. Khalaj, G. , Khalaj, M.-J., Modeling layer thickness of duplex ceramic (chromium carbonitride) coating on cold work tool steel using fuzzy logic, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26, 2014, 2229-2237, DOI 10.3233/IFS-130896

 

 1. Sharifi, M., Arab, N., Khalaj, G. , Prediction of toughness through evaluation of alloying elements distribution pattern at heat-affected zone in submerged-arc welding process of API X70 steel, Applied Mechanics and Materials, 467, 2014, 35-40, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.467.35

 

 1. Khalaj, G. , Hassani, S.E.S., Khezrloo, A., Haratifar, E.-A.-D., Split tensile strength of OPC-based geopolymers: Application of DOE method in evaluating the effect of production parameters and their optimum condition, Ceramics International, 40, 2014, 10945-10952, DOI 10.1016/j.ceramint.2014.03.094

 

 1. Faizabadi, M.J., Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Predictions of toughness and hardness by using chemical composition and tensile properties in microalloyed line pipe steels, Neural Computing and Applications, 25, 2014, 1993-1999, DOI 10.1007/s00521-014-1687-9

 

 1. Gomidželović, L., Pouraliakbar, H., Khalaj, G. , Kostov, A., Thermodynamic analysis of ternary Al-Cu-Ni system, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 49, 2014, 402-408, http://dl.uctm.edu/journal/j2014-4

 

 1. Khani Moghanaki, S., Pouraliakbar, H., Jandaghi, M.R., Bagheri, R., Khalaj, G. , Calculating post-uniform deformation energy using tensile parameters, Materials Science and Technology (United Kingdom), 30, 2014, 715-718, DOI 10.1179/1743284713Y.0000000390

 

 1. Pouraliakbar, H., Hosseini Monazzah, A., Bagheri, R., Seyed Reihani, S.M., Khalaj, G. , Nazari, A., Jandaghi, M.R., Toughness prediction in functionally graded Al6061/SiCp composites produced by roll-bonding, Ceramics International, 40, 2014, 8809-8825, DOI 10.1016/j.ceramint.2014.01.103

 

 1. Khalaj, G. , Azimzadegan, T., Khoeini, M., Etaat, M., Artificial neural networks application to predict the ultimate tensile strength of X70 pipeline steels, Neural Computing and Applications, 23, 2013, 2301-2308, DOI 10.1007/s00521-012-1182-0

 

 1. Khalaj, G. , Pouraliakbar, H., Mamaghani, K.R., Khalaj, M.-J., Modeling the correlation between heat treatment, chemical composition and bainite fraction of pipeline steels by means of artificial neural networks, Neural Network World, 23, 2013, 351-367, www.nnw.cz/doi/2013/NNW.2013.23.022.pdf

 

 1. Khalaj, G. , Artificial neural network to predict the effects of coating parameters on layer thickness of chromium carbonitride coating on pre-nitrided steels, Neural Computing and Applications, 23, 2013, 779-786, DOI 10.1007/s00521-012-0994-2

 

 1. Khalaj, G. , Khoeini, M., Khakian-Qomi, M., ANN-based prediction of ferrite fraction in continuous cooling of microalloyed steels, Neural Computing and Applications, 23, 2013, 769-777, DOI 10.1007/s00521-012-0992-4

 

 1. Khalaj, G. , Khalaj, M.-J., Modeling the correlation between yield strength, chemical composition and ultimate tensile strength of X70 pipeline steels by means of gene expression programming, International Journal of Materials Research, 104, 2013, 697-702, DOI 10.3139/146.110910

 

 1. Khalaj, G. , Yoozbashizadeh, H., Khodabandeh, A., Nazari, A., Modeling hardness of Nb-microalloyed steels using fuzzy logic, Neural Computing and Applications, 23, 2013, 207-214, DOI 10.1007/s00521-011-0802-4

 

 1. Khalaj, G. , Nazari, A., Khoie, S.M.M., Khalaj, M.J., Pouraliakbar, H., Chromium carbonitride coating produced on DIN 1.2210 steel by thermo-reactive deposition technique: Thermodynamics, kinetics and modeling, Surface and Coatings Technology, 225, 2013, 1-10, DOI 10.1016/j.surfcoat.2013.02.030

 

 1. Khalaj, G. , Nazari, A., Pouraliakbar, H., Prediction of martensite fraction of microalloyed steel by artificial neural networks, Neural Network World, 23, 2013, 93-102, www.nnw.cz/doi/2013/NNW.2013.23.009.pdf

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Riahi, S., ANFIS-based prediction of the compressive strength of geopolymers with seeded fly ash and rice husk-bark ash, Neural Computing and Applications, 22, 2013, 689-701, DOI 10.1007/s00521-011-0751-y

 

 1. Khalaj, G.. , Nazari, A., Karimi-Livari, A., Application of ANFIS for Modeling of Microhardness of High Strength Low Alloy (HSLA) steels in Continuous Cooling, Materials Research, 16, 2013, 721-730, DOI 10.1590/S1516-14392013005000052

 

 1. Khalaj, G. , Yoozbashizadeh, H., Khodabandeh, A., Nazari, A., Artificial neural network to predict the effect of heat treatments on Vickers microhardness of low-carbon Nb microalloyed steels, Neural Computing and Applications, 22, 2013, 879-888, DOI 10.1007/s00521-011-0779-z

 

 1. Nazari, A., Riahi, S., Khalaj, G. , Bohlooli, H., Kaykha, M.M., Prediction of compressive strength of geopolymers with seeded fly ash and rice husk-bark ash by gene expression programming, International Journal of Damage Mechanics, 21, 2012, 1202-1226, DOI 10.1177/1056789511431991

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Prediction compressive strength of lightweight geopolymers by ANFIS, Ceramics International, 38, 2012, 4501-4510, DOI 10.1016/j.ceramint.2012.02.026

 

 1. Nazari, A., Milani, A.A., Khalaj, G. , Modeling ductile to brittle transition temperature of functionally graded steels by ANFIS, Applied Mathematical Modelling, 36, 2012, 3903-3915, DOI 10.1016/j.apm.2011.11.032

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Didehvar, N., Computational investigations of the impact resistance of aluminum-epoxy-laminated composites, International Journal of Damage Mechanics, 21, 2012, 623-646, DOI 10.1177/1056789511411739

 

 1. Khalaj, G. , Nazari, A., Modeling split tensile strength of high strength self compacting concrete incorporating randomly oriented steel fibers and SiO2 nanoparticles, Composites Part B: Engineering, 43, 2012, 1887-1892, DOI 10.1016/j.compositesb.2012.01.068

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Riahi, S., Bohlooli, H., Kaykha, M.M., Prediction total specific pore volume of geopolymers produced from waste ashes by ANFIS, Ceramics International, 38, 2012, 3111-3120, DOI 10.1016/j.ceramint.2011.12.011

 

 1. Riahi, S., Nazari, A., Zaarei, D., Khalaj, G. , Bohlooli, H., Kaykha, M.M., Compressive strength of ash-based geopolymers at early ages designed by Taguchi method, Materials and Design, 37, 2012, 443-449, DOI 10.1016/j.matdes.2012.01.030

 

 1. Khalaj, G. , Khalaj, M.J., Nazari, A., Microstructure and hot deformation behavior of AlMg6 alloy produced by equal-channel angular pressing, Materials Science and Engineering A, 542, 2012, 15-20, DOI 10.1016/j.msea.2012.02.015

 

 1. Bohlooli, H., Nazari, A., Khalaj, G. , Kaykha, M.M., Riahi, S., Experimental investigations and fuzzy logic modeling of compressive strength of geopolymers with seeded fly ash and rice husk bark ash, Composites Part B: Engineering, 43, 2012, 1293-1301, DOI 10.1016/j.compositesb.2012.01.012

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Prediction total specific pore volume of geopolymers produced from waste ashes by fuzzy logic, Materials Research, 15, 2012, 242-252, DOI 10.1590/S1516-14392012005000010

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Riahi, S., Application of ANFIS for analytical modeling of JIC of functionally graded steels, Mathematical and Computer Modelling, 55, 2012, 1339-1353, DOI 10.1016/j.mcm.2011.10.013

 

 1. Khoshakhlagh, A., Nazari, A., Khalaj, G. , Effects of Fe2O3 Nanoparticles on Water Permeability and Strength Assessments of High Strength Self-Compacting Concrete, Journal of Materials Science and Technology, 28, 2012, 73-82, DOI 10.1016/S1005-0302(12)60026-7

 

 1. Rafieipour, M.H., Nazari, A., Mohandesi, M.A., Khalaj, G. , Improvement compressive strength of cementitious composites in different curing media by incorporating ZrO2 nanoparticles, Materials Research, 15, 2012, 177-184, DOI 10.1590/S1516-14392012005000008

 

 1. Nazari, A., Khalaj, G. , Riahi, S., Khalaj, M.J., The influence of Al2O3 nanoparticles on the properties of traditional concrete with ground granulated blastfurnace slag as binder, Cement, Wapno, Beton, , ۲۰۱۱, ۳۱۱-۳۲۲, http://www.cementwapnobeton.pl/en/

 

 1. غلامرضا خلج،" مدل سازی دگرگونی تجزیه آستنیت در منطقه متاثر از حرارت جوش دو فولاد خط لوله X65 و " X70، مواد نوین، (نشریه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)، ۱۳۹۶ http://jnm.miau.ac.ir/article_3072.html.
 2. جعفر احمدی راد، غلامرضا خلج،" مدل سازی دگرگونی تشکیل آستنیت در منطقه متاثر حرارتی جوش دو فولاد خط لوله X65 و X70"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد شهرمجلسی)، ۱۳۹۶.
 3. غلامرضا خلج، سید محمد موسوی خویی، "پوشش کربونیتریدکروم به‌روش غوطه‌وری در حمام نمک دمای پایین بر روی فولاد ۱۰۲۵۱۰ DIN"، نشریه بین المللی علوم مهندسی (نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران)، شماره ۳، جلد ۱۷، پاییز ۸۵، صفحه ۵۲-۴۷. https://www.sid.ir/fa/journal/ ViewPaper.aspx?id=63492.

 

 1. غلامرضا خلج، سید محمد موسوی خویی، " پوشش کربونیتریدوانادیم به‌روش غوطه‌وری در حمام نمک دمای پایین بر روی فولاد ۱۰۲۵۱۰"DIN ، نشریه علمی و فناوری امیرکبیر (نشریه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، شماره ۶۲- ج، تابستان ۸۴، صفحه ۵۶-۴۹. https://ajsr.aut.ac.ir/article_2233.html.

 

 1. غلامرضا خلج، سید محمد موسوی خویی، علی ظفری، رضا باقری، " تأثیر درصد حجمی فاز تقویت‌کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت‌شده با ذرات کاربیدسیلیسیم"، نشریه علمی و فناوری امیرکبیر (نشریه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، شماره ۶۰، جلد ۳، پاییز ۸۳، صفحه ۳۷-۳۱. https://ajsr.aut.ac.ir/article_2632.html.

 

 1. غلامرضا خلج، میثم خاکیان قمی، "شکست نگاری و مقایسه تاثیر ساختار بر خستگی فولاد دوفازی فریتی- بینیتی AISI 4340"، ریخته گری، انتشارات جامعه ریخته گران ایران (نشریه علمی-ترویجی نمایه شده در ISC )، سال سی و یکم، شماره ۱۰۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۵۳. http://irfs.ir/public/fa /contentlist.aspx?intStart=21&catId=5.

 

 1. غلامرضا خلج، محسن ناظرفخاری، "بررسی رشد دانه آستنیت و تاثیر رسوبات عناصر میکروآلیاژ در فولادهای خط لوله"، ریخته گری، انتشارات جامعه ریخته گران ایران (نشریه علمی-ترویجی نمایه شده در ISC )، سال سی و سوم، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۳۵-۲۶. http://irfs.ir/public/fa/ contentlist.aspx?intStart=21&catId=5.

 

 1. عباس غلامی، غلامرضا خلج، داود قاسمی،" بررسی تاثیر سیکل عملیات حرارتی پس از جوش روی ریزساختار و خواص مکانیکی در منطقه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری القایی فرکانس بالا فولاد API X60"، ریخته گری، انتشارات جامعه ریخته گران ایران (نشریه علمی-ترویجی نمایه شده در ISC )، سال سی و یکم، شماره ۱۰۷، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۵۴-۴۷. http://irfs.ir/public/fa/contentlist.aspx?intStart=11&catId=5.

 

 1. حسام پورعلی اکبر، غلامرضا خلج، محمدجواد خلج، نسل جدیدی از مواد دما بالا بر پایه ترکیب بین فلزی Ni3Al، ریخته گری، انتشارات جامعه ریخته گران ایران (نشریه علمی-ترویجی نمایه شده در ISC )، سال سی و یکم، شماره ۱۰۹، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۴۹-۴۱. http://irfs.ir/public/fa/viewcontent.aspx?id=111.