کتاب

-" دانش فنی تخصصی"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۷، http://chap.sch.ir/books/6678

-" راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۷

-" تولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گری"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۵، http://chap.sch.ir/books/5957

-" راهنمای هنرآموز تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۵، http://chap.sch.ir/books/6097.

-" همراه هنرجو"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۵، http://chap.sch.ir/books/6702

-" همراه هنرجو"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۶، http://chap.sch.ir/books/6258

-" همراه هنرجو"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۷، http://chap.sch.ir/books/6733

-" شناخت فلزات"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ۱۳۸۹، http://chap.sch.ir/books/3439.

-" آزمایشگاه متالورژی"، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۸۶، http://chap.sch.ir/books/4232

- تدوین استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۹۹۲ ISIRI : "فناوری نانو راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی"، http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=36760

- ترجمه کتاب: "علم و مهندسی مواد"، نسیم کوثر، ۱۳۹۳

- ترجمه کتاب: "مرجع کامل عملیات حرارتی فولاد- متالورژی و تکنولوژی"، نسیم کوثر، ۱۳۹۳