فعالیت آموزشی

۱۳۸۵ تا کنون عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۸۵ تا ۹۴ استاد مدعو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۸۷ تا ۹۲ استادمدعو- دانشگاه جامع علمی کاربردی گروه صنعتی صفا

۹۲ تا ۹۳ استاد مدعو- دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت (فنی و حرفه ای)

۹۳ تا ۹۴ استاد مدعو- دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پژوهش جوش

۹۰ تا ۹۱ استاد مدعو- دانشگاه زابل