۱۲:۲۳ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

غلامرضا خلج

دکترای تخصصی مهندسی مواد و متالورژی

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی

gh.khalaj@iau-saveh.ac.ir

gh.khalaj@srbiau.ac.ir

سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی
Google Scholar

ResearchGate

Publons